Om

Alutard SQ®

Allergen immunterapi i injektionsform

Vad är Alutard SQ®?

Alutard SQ® är ett depotpreparat för allergen immunterapi i injektionsform. Begreppet SCIT (subcutaneous immunotherapy, subkutan immunterapi) används också ibland.

Allergen immunterapi modifierar immunsvaret och har därigenom både symtomatisk och sjukdomsmodifierande effekt. Det är således den enda tillgängliga metoden för allergibehandling som kan ställa om immunsystemet så att en bestående förbättring av allergisk sjukdom kan uppnås.

 

Administration

Injektionerna med Alutard® SQ ges subkutant i armen. Behandlingen genomförs i två faser, uppdosering och underhåll. Lär mer under rubriken Säkerhetsrutiner vid allergen immunterapi med Alutard SQ®.

 

Indikation 

Alutard® SQ har indikationen: Behandling vid specifikt IgE-medierade allergiska sjukdomar, framkallade av ett eller flera diagnostiserade allergener.

 

Biverkningar

Oönskade reaktioner som uppstår i samband med behandling med Alutard® SQ beror generellt sett på en immunologisk reaktion (lokal och/eller systemisk) mot respektive allergen. Olika lokala reaktioner på injektionsstället är vanliga, medan systemreaktioner förekommer i mild till måttlig grad. Båda typerna kan uppkomma omedelbart (inom de första 30 minuterna efter injektionen) eller senare (inom ett dygn efter injektionen) och både systemreaktioner och allmänreaktioner kan behandlas med symtomlindrande läkemedel.
I sällsynta fall kan patienter utveckla kliniska symtom på anafylaxi inom några minuter efter att patienten utsatts för allergenet. Beredskap för detta ska finnas.

För mer detaljer om biverkningar, varningar och försiktighet se www.fass.se.

 

Graviditet

Behandling ska ej inledas under graviditet. Om graviditet uppstår under pågående behandling kan behandlingen fortsättas, men risken vid eventuell anafylaktisk chock ska noga bedömas.

 

Kontraindikationer

Kontraindikationer för AIT med Alutard® SQ är immunologiska sjukdomar som immunkomplexsjukdomar och immundefekter, sjukdomar eller tillstånd vilket förhindrar behandling av en eventuell anafylaktisk reaktion såsom kroniska hjärt- och lungsjukdomar och behandling med ß-receptorblockerare, samt njurinsufficiens.

 

Förvaring

Alutard® SQ ska förvaras kylskåpskallt i 2 -8º C, frostfritt och i skydd mot ljus.

 

Lämpliga patienter

Två grundläggande förutsättningar ska vara uppfyllda för att en patient ska vara aktuell för allergen immunterapi. Det måste finnas en tydlig anamnes, samt en verifierad IgE-medierad allergi, mot relevant allergen, t. ex. pollen, pälsdjur eller kvalster.

SFFA (Svenska Föreningen För Allergologi) har även uppgett följande indikationer i sina rekommendationer från 2009:

- patienten är känslig för sådana allergen som är svåra att undvika eller sanera bort, allergisanering ger otillräcklig effekt
- patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling
- patienten får biverkningar vid farmakologisk behandling eller känner motvilja till läkemedel – kan eller vill inte ta läkemedel
- astmasymtom stärker indikationen för allergivaccination vid hösnuva
- livshotande reaktion efter bi- eller getingstick

 

Dosering i praktiken vid allergen immunterapi med Alutard® SQ

Behandlingen inleds försiktigt, med målet att öka dosen stegvis tills högsta tolererbara underhållsdos är nådd. Doseringen är individuell, för vägledande dosrekommendationer se www.fass.se eller kontakta ALK. Under uppdoseringen får patienten en injektion en gång i veckan, och under underhållsbehandlingen ökas tiden mellan injektionerna successivt.

 

Uppdosering

Patienten kommer till mottagningen en gång per vecka i 7–15 veckor, beroende på vilket uppdoseringsschema som valts. Uppdosering bör ej ske under pågående allergenexponering för säsongsallergen, eftersom patienten bör undvika kontakt med allergenet före injektionen.

 

Underhållsbehandling

När rekommenderad underhållsdos uppnåtts eller högsta tolererade dos är nådd ökas intervallet mellan injektionerna till 2v → 4v → 6-8v. Det innebär att patienten vid underhållsbehandlingen besöker mottagningen 6-8 gånger per år.

 

Behandling med flera allergen samtidigt

Vid samtidig behandling av mer än en allergi kan behandling utföras med flera på varandra följande injektioner med respektive allergenpreparat. Injektionerna bör ges på olika ställen (överarmen eller underarm). Injektionerna bör ges med cirka 30 minuters mellanrum för att eventuella oönskade reaktioner ska kunna värderas.

Säkerhetsrutiner vid allergen immunterapi med Alutard® SQ

Före injektion:

- säkerställ att akututrustning och läkare är på plats
- identifiera patienten
- låt patienten blåsa PEF
- kontrollera patientens allmäntillstånd
- kontrollera tidsintervall från sista injektionen
- kontrollera eventuella reaktioner från föregående injektion
- kontrollera allergenet; rätt extrakt, styrka och dos
- kontrollera medicinering (t.ex. ordinerad antihistamin)

 

Avstå från injektion:

- vid infektion eller allmän sjukdomskänsla
- vid svåra pollenbesvär eller andra allergibesvär
- vid astmasymptom
- vid symptomgivande pälsdjurskontakt de senaste dygnen
- om annan vaccination getts de närmaste dygnen
- vid hög stressnivå hos patienten

 

Injektionsteknik:

- vänd Alutard® SQ flaskan lugnt 8-10 gånger
- injektionen ges djupt subkutant
- aspirera före och under injektion
- injektion ges långsamt (1 ml/min)
- vid blodaspiration; avbryt injektionen, observera och ge patienten ny tid om extraktet hunnit ges
- vaksamhet under behandlingen för uppkomst av snabba reaktioner

 

Efter injektion:

- patienten får inte lämna väntrummet och ska hållas under uppsikt
- patienten ska informeras om att omedelbart informera personal om akut uppkomna symptom under väntetiden
- efter 30 min kontrolleras allmäntillstånd och eventuella lokal- och systemreaktioner
- PEF-mätning
- dokumentera reaktioner
- patienten ska resterande dag undvika aktiviteter som ökar blodgenomblödningen, t.ex. kraftig fysisk ansträngning, bastubad, alkohol
- undvika kontakt med allergiframkallande allergen
- boka tid för nästa behandling

Senast uppdaterad: 2017.02.17