Ordlista

Allergivaccination

Läkemedel som behandlar orsaken till allergin, och inte enbart lindrar symptomen. Kontrollerade mängder av det ämne (allergen) man är allergisk mot tillförs kroppen under lång tid. Genom detta skapas en immunologisk tolerans mot detta allergen. Allergivaccination är receptbelagda läkemedel och finns i injektionsform och som tablett (vid björkpollenallergi, gräspollenallergi och husdammskvalsterallergi).

 

Allergen immunterapi (AIT)

Ett annat ord för allergivaccination. Kallas ibland också för allergenspecifik immunterapi (ASIT).

 

Allergen

De specifika utlösande ämnena som allergiker reagerar på t.ex. pollen. Allergen består framförallt av olika former av protein.

 

Allergisk reaktion

Immunologisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på något allergen, t.ex. luftburna gräspollen. Allergenet binder till speciella IgE-antikroppar varvid inflammatoriska ämnen, såsom histamin frisätts. Detta leder till allergiska besvär och symtom i form av klåda, nysningar, rinnsnuva, nästäppa, ögoninflammation och ibland även astma.

 

Anafylaxi

En akut, svår, snabbt insättande allergisk reaktion som kan vara livshotande. Detta kallas också för anafylaktisk chock.

 

Antihistamin

Behandling som motverkar histaminets effekter, d.v.s. minskar symptomen. Finns som tabletter, ögondroppar och nässpray.

 

Antikroppar 

Antikroppar kallas även immunglobuliner. Det är särskilda proteiner som ingår i kroppens immunsystem. Tanken är att de ska upptäcka och identifiera främmande ämnen som kan vara skadliga för kroppen. Vid allergi bildar immunförsvaret antikroppar mot allergener som egentligen är ofarliga. Se även immunsystemet och IgE.

 

Astma

En inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kännetecknas av andningsbesvär beroende på sammandragning av luftrören. Sammandragningen av luftrören minskar vid behandling, eller av sig själv. Inflammationen i luftrören kan också minska vid medicinering men obehandlad ligger den kvar. Astmasymptomen kan utlösas av olika faktorer, t.ex. luftburna allergen, luftvägsinfektion, eller retande ämnen i luften, men även av ansträngning.

 

Allergisk astma

Inflammation i de nedre luftvägarna orsakad av allergen leder till allergisk astma, även kallad atopisk astma. Se även astma.

 

Atopisk allergi

Allergi som förmedlas av IgE-antikroppar, till exempel luftvägsallergi. Kallas också typ 1 allergi. Se även IgE.

 

B-cell

B-celler är en viss typ av vita blodkroppar som ingår i vårt immunförsvar. Se även immunsystemet.

 

Beta-2-stimulerare

Kallas också för beta-2-agonister. Detta är läkemedel som vidgar luftrören och minskar symtomen vid t. ex. astma. Det finns såväl kortverkande som långverkande beta-2-stimulerare.

 

Histamin

Ett retande ämne som spelar stor roll vid en allergisk reaktion. Histamin frisätts tillsammans med andra substanser från speciella celler, mastceller, och ger upphov till de allergiska besvären, som till exempel klåda.

 

Husdammskvalster

Den vanligaste formen av kvalster i våra hem, och den som oftast är orsaken till kvalsterallergi.

 

Hyposensibilisering

Ett annat ord för allergivaccination, se allergivaccination

 

Hösnuva

Hösnuva, eller allergisk snuva som det också kallas, heter allergisk rinit på läkarspråk, och är en typ av luftvägsallergi som orsakas av att du andas in ämnen du inte tål (allergener som t. ex. pollen) som i sin tur påverkar andning och luftvägar. Symptomen påminner om förkylning, dvs. rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda etc.

 

Immunsystemet

Kroppens försvarssystem som finns till för att skydda oss mot infektioner av alla de slag. Immunförsvaret består av olika typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Det finns två huvudgrupper av lymfocyter: T- och B-lymfocyter. En viss typ av T-celler samordnar och styr immunförsvaret. B-cellerna kan omvandlas till särskilda plasmaceller som producerar antikroppar, som IgE.

 

Immunterapi

Ett annat ord för allergivaccination, se allergivaccination

 

Inhalationssteroid

Inhalationssteroider, eller så kallade glukokortikoider, är kortisonpreparat i inhalationsform som används vid behandling av astma. De används förebyggande och verkar genom att dämpa inflammation i luftrören.

 

IgE

IgE är den antikropp som spelar störst roll vid luftvägsallergi. IgE-antikroppar produceras mot ett specifik allergen, och fäster sig vid ytan på så kallade mastceller. När allergenet fångas upp av IgE frigörs retande ämnen som t. ex. histamin från mastcellen. 

 

Konjunktivit

Inflammation i ögats slemhinnor som ger symptom som klåda, irritation och röda och rinnande ögon.

 

Korsreaktivitet

Allergena ämnen i vissa pollen är närbesläktade med allergena ämnen i en del födoämnen. Ibland kan inte kroppens antikroppar skilja dem åt och då uppstår en reaktion även mot dessa födoämnen. Har du gräspollenallergi kan du exempelvis reagera på  av jordnöt, kiwi och melon och många björkallergiker har besvär av stenfrukter såsom äpple och hasselnötter. Det kallas ibland också korsallergi.

 

Kortison (kortikosteroider)

Kortison är ett inaktivt steroidhormon som bildas i binjurebarken av kortisol. Kortisol är ett livsviktigt kroppseget hormon. Kortison är också ett antiinflammatoriskt läkemedel som bland annat används vid behandling av allergi. Kortison finns i många administrationsformer, exempelvis systemiskt i form av tabletter, och lokalt i form av nässpray eller inhalator.

 

Luftburna allergen

Allergen som sprids via luft och kan andas in. Pollen från träd och gräs, liksom husdammskvalster, är exempel på luftburna allergen. Se även allergen.

 

Mastcell

En typ av vit blodkropp som är viktig för inflammatoriska reaktioner. I mastcellen finns små blåsor som innehåller ämnen, signalsubstanser, som startar en inflammatorisk reaktion när de frigörs. De antikroppar som känner igen allergen när de kommer in i kroppen är fästa vid mastceller. Se även immunsystemet.


 

Pollen

Kallas också frömjöl och bildas för växternas fortplantning. Pollen kan transporteras på olika sätt mellan växter, exempelvis med hjälp av insekter eller vind. De pollenslag som orsakar pollenallergi kommer från vindpollinerade växter.

 

Pollenprognos

Genom att mäta pollen och analysera aktuella väderförhållanden kan pollenprognoser upprättas för att rapportera svängningarna i pollenhalterna på olika ställen runt om i hela landet. Halterna av pollen varierar från dag till dag under hela pollensäsongen.

 

Pollensäsong

Den tid på året då träd, gräs och andra växter blommar och släpper sitt pollen.

 

Pricktest

Pricktest är ett bra sätt att utreda allergisk sjukdom. Det görs genom att droppa olika allergen på, och genom, huden och därefter mäta reaktionen.

 

Rinit

Medicinsk term för inflammation i näsans slemhinna, det som i vardagligt tal ofta kallas snuva. Allergisk rinit brukar delas in i säsongsbunden och perenn rinit. Perenn rinit ger symptom året runt, som t. ex. vid kvalsterallergi medans säsongsbunden rinit ger besvär under en viss tid på året t ex. pollensäsongen.

 

Rinokonjunktivit

Medicinsk term för symtom både från näsa och ögon, det som i vardagligt tal brukar kallas hösnuva, se hösnuva.

 

Sensibilisering

Ett ord som allmänt beskriver en process där en organism eller en vävnad i något avseende blir mer känslig än normalt. Allergisk sensibilisering innebär att en person har börjat producera IgE-antikroppar mot något allergen. Detta kan leda till en allergisk reaktion nästa gång som personen kommer i kontakt med detta ämne.

 

Signalsubstans

Ämne som bildas i en cell och har förmåga att påverka – ge en "signal" till – en annan cell, d.v.s. framkalla någon ändring i denna cells aktivitet. Histamin är ett exempel på en signalsubstans som har betydelse vid allergi.

 

Subkutan

En medicinsk term som betyder ”under huden”. Subkutan injektion innebär att läkemedlet sprutas in under huden, i underhudsfettet.

 

Sublingual

Betyder ”under tungan”. Sublingual tablettbehandling innebär att tabletten läggs under tungan och läkemedlet når blodet via absorption i munnens slemhinnor.

 

SCIT

Engelsk förkortning av subcutaneous immunotherapy, (subkutan immunterapi) d.v.s. allergivaccination i injektionsform.

 

SLIT

Engelsk förkortning av sublingual immunotherapy, (sublingual immunterapi) d.v.s. allergivaccination i tablettform (tabletter som läggs under tungan).

 

Symptomatiska allergimediciner

Samlingsnamn för läkemedel som lindrar och behandlar symptomen av allergi, t.ex. antihistamintabletter, men som inte påverkar själva orsaken till allergin.

 

T-cell

En typ av vit blodkropp som spelar en central roll i vårt immunförsvar. Se immunsystemet.

 

 


 

Last updated: 2020.03.08