Användarvillkor

ALK:s ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning avser all åtkomst till och all användning av webbplatsen och dess innehåll.

Välkommen till ALK: webbplats. Syftet med ALK:s webbplats är att ge dig en introduktion till ALK. Webbplatsen och innehållet på den tillgängliggörs endast i informationssyfte. Denna ansvarsfriskrivning, med eventuella framtida ändringar, ska gälla din åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll.

Genom att använda webbplatsen accepterar du denna ansvarsfriskrivning.

Ingen rådgivning eller rekommendation
Webbplatsen ger dig ingen rådgivning eller rekommendation av något slag och du ska inte använda webbplatsen som underlag för några beslut eller åtgärder. Du bör i stället konsultera en professionell rådgivare på området i fråga när det gäller hur specifika aspekter av innehållet ska tillämpas.

Webbplatsen ger utvald information om allergier och relaterade sjukdomar och hur de behandlas. Sådan information är inte avsedd som och ska inte användas i stället för att söka medicinsk rådgivning.

Om du har eller tror att du har hälsoproblem ska du konsultera din allmänläkare eller annan legitimerad vårdpersonal.

Informationen ges ”i befintligt skick”
Även om ALK gör sitt allra bästa för att informationen ska vara korrekt och aktuell tillhandahålls all information och eventuella framåtblickande uttalanden på webbplatsen ”i befintligt skick”. ALK lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier avseende allmän lämplighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

ALK lämnar inga som helst garantier avseende webbplatsens och dess innehålls fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet, tillgänglighet, avbrottsfria eller felfria funktion eller förenlighet med tillämplig lagstiftning eller att webbplatsen, eller servern som gör den tillgänglig, är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Genom att använda webbplatsen accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Ansvarsfriskrivning
ALK eller någon av de involverade parterna i skapandet, produktionen eller leveransen av webbplatsen ska under inga omständigheter ha något som helst ansvar för eventuell sakskada eller personskada som uppstår till följd av eller med anledning av din åtkomst till eller omöjlighet att bereda dig åtkomst till webbplatsen, din tillit till någon information på webbplatsen, bristande prestanda, fel, försummelse, avbrott, defekt, fördröjning i driftöverföringen, datorvirus, buggar och dylikt.

ALK friskriver sig från allt ansvar för direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador, skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan eller andra liknande skador, förlorade möjligheter, utebliven vinst eller annan förlust eller skada av något slag.

Länkar till andra webbplatser
Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än ALK. ALK har inte något ansvar för eller någon kontroll över innehållet på eller driften av sådana webbplatser och ska inte hållas ansvariga för sakskada eller personskada som uppstår till följd av dessa webbplatsers innehåll eller drift. Sådana länkar ska inte tolkas som att ALK rekommenderar materialet på någon annan webbplats.

ALK tillhandahåller länkar till andra webbplatser endast för att underlätta för dig som användare. Din åtkomst till och användning av andra webbplatser än den här webbplatsen sker på din egen risk.

Ändringar
ALK förbehåller sig rätten att när som helst korrigera, ändra, ersätta eller ta bort innehåll på webbplatsen samt begränsa åtkomsten till eller avbryta distributionen av webbplatsen efter eget godtycke och utan föregående meddelande.

Upphovsrätt och innehållets användning
Genom att besöka den här webbplatsen accepterar du att innehållet på webbplatsen tillhör ALK och är upphovsrättsskyddat enligt lag. Vidare accepterar du att de varumärken, tjänstmärken, handelsbeteckningar, logotyper och produkter som visas på webbplatsen är skyddade internationellt och inte får användas utan föregående skriftligt medgivande från ALK.

Du får endast ladda ned innehållet på webbplatsen för privat och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att modifiera eller kopiera innehållet på annat sätt

Användning av feedback
Frågor, kommentarer, förslag eller annan kommunikation, däribland även idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller kunskaper, som du eventuellt skickar in via webbplatsen eller annan kanal till ALK, elektroniskt eller på annat sätt, ska betraktas som icke-konfidentiellt och blir ALK:s egendom, vilken ALK utan restriktioner får lov att använda på valfritt sätt och i valfritt syfte, till exempel för att utveckla, tillverka och/eller marknadsföra varor och tjänster.

Övrigt
Om någon bestämmelse i denna ansvarsfriskrivning bedöms vara olaglig, ogiltig eller overkställbar ska den strykas utan att påverka de återstående bestämmelsernas giltighet eller verkställighet.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Din åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll ska regleras och tolkas enligt dansk rätt, oavsett dess lagvalsprinciper. Du accepterar därmed att en eventuell tvist som uppstår till följd av eller med anledning av denna friskrivning slutgiltigt ska avgöras av domstolar i Danmark.

Last updated: 2024.01.08