Rapportering av

biverkningar

Rapportering av biverkningar

ALK tar patientsäkerheten på största allvar och rapportering av biverkningar är centralt i företagets säkerhetsövervakning av våra produkter.

Vill du rapportera en misstänkt biverkning kan du göra det på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se, eller direkt till ALK genom att skicka ett mail till drugsafety@alk.net alternativt ringa vår växel på tel. 0300 – 185 45.

Vid rapportering till ALK ombeds du lämna följande information:

 

Om dig som lämnar informationen

- Ditt namn och dina kontaktuppgifter
- Din roll, t. ex. läkare, sjuksköterska, övrig sjukvårdspersonal, patient, anhörig
- Får ALK kontakta dig vid behov för mer information?
- Om du är patient eller anhörig, får ALK kontakta din läkare? Om ja, ange namn och kontaktuppgift. 

 

Om personen som upplevt biverkningen

- Personens initialer, kön och ålder/födelseår
- Har personen andra sjukdomar och/eller behandlingar?

 

Om läkemedlet och biverkningen

- Läkemedlets namn, ev. batchnummer, dos
- Orsak till behandlingen, start- och stoppdatum
- Beskrivning av biverkningen och när den började, ev. behandling, om den gått över

Vid frågor som rör din egen eller anhörigs behandling eller hälsotillstånd ber vi dig kontakta sjukvårdsupplysningen, behandlande läkare eller apotek.

Personuppgifter som lämnas om den aktuella biverkningen (t. ex. initialer, kön, ålder/födelseår, sjukdomsbild och behandlingar relevanta för läkemedelsanvändningen) registreras och behandlas elektroniskt av ALK i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende säkerhetsövervakningen av våra produkter. Uppgifterna sparas utan tidsbegränsning. Avidentifierade personuppgifter kan komma att lämnas ut inom ALK, till våra samarbetspartners samt till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder för samma ändamål.

Senast uppdaterad: 2017.02.27